براش کرم پودر 788 پیپا

۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • ایده آل برای کانسیلر ، سایه 
 • وگان
 • کرولتی-فری

 

 

براش دو طرفه  787 پیپا

۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • ایده آل برای کانسیلر ، سایه 
 • وگان
 • بدون مواد سمی و مظر

 

 

براش فن 786 پیپا

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • ایده آل برای هایلایتر، برنزه کننده و رژگونه
 • وگان
 • بدون مواد سمی و مظر

 

 

براش رژ گونه 785 پیپا

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ایده آل برای هایلایتر، برنزه کننده و رژگونه
 • وگان
 • بدون مواد سمی و مظر